تفاوتآزمونیوسوکنکورایران
۱
تفاوتدردرصدپذیرش
تعدادشرکتکنندگاندرکنکورتجربیدرایرانحدود
۷۰۰هزارنفراستکهازاینتعدادهرسالدررشتههای
پزشکیدندانپزشکیوداروسازیدردانشگاههایدولتیآزادوپردیسًتقریباحدود
۷هزارنفرپذیرشمیشوند
یعنیًتقریبادرصدیمعادل
۱درصد
۲
تعدادشرکتکنندگاندرآزمونیوسترکیهسالانهحدود۶۰۰۰نفراستکهپذیرشدررشتههایپزشکیو
دندانپزشکیوداروسازیفقطدردانشگاههایدولتیحدود
۱۲۰۰نفراستیعنیًتقریبادرصدیبرابربا۲۰درصد
۳
لازمبهذکراستکهاینتعدادپذیرشفقطبرایدانشگاههایدولتیترکیهمیباشدکهبادرنظرگرفتنپذیرش
دانشگاههایخصوصیظرفیتپذیرشبه
۱۰۰درصدقبولیمیرسد
۴
تفاوتدردفعاتبرگزاریآزمون
کنکورایرانیکباردرسال

آزمونیوسترکیهحدود
۵۰باردرسالدردانشگاههایمختلف
۵
تفاوتدرحجممباحث
کنکورایرانشامل
۸درسمجزابدوناحتسابدرسزمینشناسیدررشتهتجربیوشامل۲۴کتابمیباشد
اماآزمونیوسترکیهفقطشاملیکدرسریاضیکهخودبه
۳بخشریاضیهوشوهندسهتقسیممیشوداستکه
ازنظرتعدادسرفصلهابهاندازهسرفصلهایدرسریاضیتجربیدرکنکورایرانهمنمیباشدسؤالاتمستقیمو
آسانوفقطبرایسنجشدانشریاضیدانشپذیرانبدوننکاتگمراهکنندهوپیچیدهکنکورایراناستبنابرایندر
آزمونیوسسوالاتًکاملاواضحاستوفردآزموندهندهبهراحتیمتوجههدفسوالمیشود

لیستدانشگاههایترکیهکهآزمونیوسبرگزارمیکنند

استاد امیر حسین دربندی با چندین سال تجربه در زمینه آزمون یوس برای شما دانش آموزان

کلاس آنلاین برگزار میکند تا شما را برای شرکت در این آزمون آماده کند

مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
24,000,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کلاس آنلاین آزمون یوس استاد امیر حسین دربندی 1401”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.