فیزیک استاد براتی

ریاضی استاد مولایی

زیست استاد آرام فر

استاد جبرییلی

استاد ابوالقاسمی