تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

سه شنبه - 1399/10/30

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/04/09

آدرس

غیر حضوری

۴ ساعت فیلم ضبط شده

برای انسانی ها

مشاهده نمونه ویدیو های تدریس شدهs